مرتضی رشیدی فرد

نمونه پروژه ها

فراریز ارتباط
فراریز ارتباط
اوگ طب
اوگ طب
گروه صنعتی ناب زیست
گروه صنعتی ناب زیست
تولید تجهیز مهام صنعت
تولید تجهیز مهام صنعت
ازن استریل
ازن استریل
مایان چوب
مایان چوب
اوگ تکنولوژی
اوگ تکنولوژی
ایفاکو
ایفاکو
سان مدیکال
سان مدیکال
مؤسسه فنی شاهرخی
مؤسسه فنی شاهرخی
آیلند
آیلند
شرکت مهندسی فراب زیست فراز
شرکت مهندسی فراب زیست فراز
بازرگانی لرزان صنعت
بازرگانی لرزان صنعت
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پایش
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پایش
سالمونیران
سالمونیران
تجهیزات پزشکی کلیک طب
تجهیزات پزشکی کلیک طب
fa_IRPersian